Since 2005
Aktualnie jesteś:
Wybierz język:
Potrzebujesz pomocy?
Zostaw nam wiadomość
Wybierz język:
Wybierz walutę: $ £
Since 2005
pl
PLN
Logowanie/Rejestracja bok@m-z.pl  +48 501-537-027
0 0,00 zł
Since 2005  bok@m-z.pl  +48 501-537-027

REGULAMIN SKLEPU MUSCLE ZONE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez MZ Supplements LTD z siedzibą w Rotherham (WIELKA BRYTANIA), za pośrednictwem sklepu internetowego www.muscle-zone.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz zasady i warunki świadczenia przez MZ Supplements LTD z siedzibą w Rotheram usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.muscle-zone.pl jest platformą prowadzoną przez MZ Supplements LTD z siedzibą w Rotheram (WIELKA BRYTANIA) spółkę prawa angielskiego wpisaną do rejestru handlowego - Company House pod numer 09592811, adres:

UNIT 4E ENTERPRISE COURT
FARFIELD PARK
ROTHERHAM S63 5DB
ENGLAND

1.2

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3

Definicje

1.3.1

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

1.3.3

Dostawca – oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
- firma kurierska,
- Poczta Polska lub inny operator publiczny,
- InPost Paczkomaty sp. z o.o.

1.3.4

Formularz rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.5

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.6

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

1.3.7

Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i/lub która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.8

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.9

Konto Klienta – oznacza prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

1.3.10

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.3.11

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

1.3.12

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.3.13

Sprzedawca – oznacza MZ Supplements LTD z siedzibą w Rotheram (WIELKA BRYTANIA) spółkę prawa angielskiego wpisaną do rejestru handlowego - Company House pod numer 09592811, adres: Unit 4E Enterprise Court, Farfield park, Rotherham S63 5DB (Wielka Brytania).

1.3.14

Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą pod adresem: www.muscle-zone.pl.

1.3.15

Towar – oznacza produkt znajdujący się w ofercie asortymentowej Sprzedawcy dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu

1.3.16

Towar Żywnościowy – oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

1.3.17

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.18

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.19

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

1.4

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

1.5

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

1.6

Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klientów pod adresem www.muscle-zone.pl i może być pobrany i wydrukowany w każdym czasie. Treść Regulaminu jest dostępna także w biurze Sprzedawcy.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Recenzja Towarów, Forum dyskusyjne oraz Newsletter.

2.2

Konto – usługa elektroniczna Konta jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym.

2.3

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór pola „Zarejestruj”. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

2.4

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@muscle-zone.pl lub pisemnie na adres: MZ Supplements LTD Unit 4E Enterprise Court, Farfield park, Rotherham S63 5DB (Wielka Brytania). Sprzedawca usunie Konto Klienta niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

2.5

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa elektroniczna prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

2.6

Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta.

2.7

Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam”.

2.8

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.9

Recenzja Towarów – z możliwości zamieszczania opinii o Towarach mogą korzystać zarejestrowani Klienci. Usługa elektroniczna Recenzji Towarów polega na umożliwieniu Klientom publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (postów) dotyczących zamówionych Towarów.

2.10

Usługa Elektroniczna Recenzja Towarów świadczona jest nieodpłatnie. Usługa może mieć charakter jednorazowy lub powtarzalny. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania recenzji Towarów.

2.11

Forum dyskusyjne – z możliwości zamieszczania postów na Forum dyskusyjnym mogą korzystać zarejestrowani Klienci. Usługa elektroniczna Forum dyskusyjne polega na umożliwieniu Klientom umieszczaniu publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (postów) Klienta.

2.12

Usługa Elektroniczna Forum dyskusyjne świadczona jest nieodpłatnie. Usługa może mieć charakter jednorazowy lub powtarzalny. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania postów na Forum dyskusyjnym.

2.13

Zamieszczając posty oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane posty nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.14

Korzystając z usług elektronicznych Klient nie jest uprawniony do:

2.14.1

zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

2.14.2

zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym,

2.14.3

ponadto zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
- zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
- naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
- posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
- pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,
- naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

2.15

Sprzedawca ma prawo usuwania treści, które nie spełniają warunków określonych niniejszym Regulaminem.

2.16

Newsletter – usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta lub jego telefon komórkowy podany przy rejestracji wiadomości w formie elektronicznej lub tekstowej (SMS), zawierającej informacje o nowych towarach lub usługach dostępnych w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

2.17

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@muscle-zone.pl lub pisemnie na adres:
MZ Supplements LTD
Unit 4E Enterprise Court
Farfield park
Rotherham S63 5DB
England (Wielka Brytania).

2.18

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to:

2.18.1

dostęp do Internetu,

2.18.2

dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,

2.18.3

dostęp do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFo 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.19

Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej lub usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

2.20

Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

2.21

Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.22

Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

2.23

Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.24

Reklamacje związane z usługami elektronicznymi mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: MZ Supplements LTD, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotheram S63 5DB (WIELKA BRYTANIA) lub email na adres: bok@muscle-zone.pl.

2.25

Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej następujące dane:

2.25.1

oznaczenie Klienta,

2.25.2

przedmiot reklamacji,

2.25.3

okoliczności uzasadniające reklamację.

2.26

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji usługi elektronicznej w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

3.1

Informacje o Towarach zawarte na Stronie Internetowej, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.

3.2

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej.

3.3

Klient ma możliwość składania Zamówień na Stronie Internetowej za pomocą Formularza zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient musi mieć dostęp do aktywnej poczty elektronicznej.

3.4

Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 2.7.

3.5

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła, na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o którym mowa w punkt 3.1. powyżej.

3.6

Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości email o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.7

W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany na Stronie Internetowej o łącznej cenie zamawianego Towaru uwzględniającej podatek oraz o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 

3.8

W dziale "WYPRZEDAŻ" sprzedawane są towary:
a) o kończącym się terminie przydatności do spożycia;
b) podlegające naturalnym procesom zbrylenia lub
c) posiadające uszkodzone opakowanie.
Powyższe towary nie podlegają reklamacji w zakresie tych właściwości towaru lub wad towaru, o których kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Informacje o właściwościach towaru podawane są w jego opisie. Towary sprzedawane po cenie okazyjnej posiadają takie same właściwości jak produkty nieprzecenione i nadają się do spożycia zgodnie z opisem producenta.

4. PŁATNOŚCI ZA TOWARY

4.1

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

4.1.1

Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy,

4.1.2

Gotówką za pobraniem – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Klient uiszcza opłatę kurierowi przy odbiorze przesyłki z Towarem,

4.1.3

Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta,

4.1.4

Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta,

4.1.5

Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Klarna, obsługiwany przez firmę Klarna AB z siedzibą w Sztokhokmie - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Klarna o dokonaniu płatności przez Klienta,

4.2

Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

4.3

Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, na podstawie przepisów ogólnych, Sprzedawca prowadzi sprzedaż stacjonarną Towarów pod adresem: Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotheram S63 5DB (WIELKA BRYTANIA).

4.4

Zamówiony przez Klienta Towar do momentu opłacenia Zamówienia stanowi własność Sprzedawcy.

5. DOSTAWA TOWARÓW

5.1

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2

Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi na terenie Polski do 14 (czternastu) dni kalendarzowych; na terenie państw UE do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych; chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

5.3

Termin dostawy jest liczony w przypadku przedpłat od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy lub odpowiednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność informacji o realizacji płatności przez Klienta. W przypadku pobrań, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5.4

Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na wskazany w zamówieniu adres zamieszkania/siedziby lub inny wybrany adres w Polsce lub w innym państwie UE za pomocą wybranej metody dostawy. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta, w momencie składania zamówienia.

5.5

W przypadku wydłużenia czasu dostawy ponad czas określony w punkcie 5.1. Regulaminu, Klient może anulować zamówienie.

5.6

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.7

W momencie składania zamówienia, każdy z Towarów posiada dodatkową informacją o magazynie przechowywania. Opis informuje o tym, czy Towar "X" znajduję się na magazynie w PL, czy na magazynie w UK.

5.8

Dokonując odbioru Towaru, Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

5.9

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

5.10

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5.11

W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody, jaką poniósł wysyłając przesyłkę, która nie została odebrana.

 

5.12

Sprzedawca nie realizuje wysyłek do skrytek pocztowych oraz baz wojskowych.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA

6.1

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej niebędącej Dostawcą w posiadanie Towaru.

6.2

Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

6.3

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

6.4

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.5

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.6

Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej http://www.muscle-zone.pl/. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.7

Wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania z tego linku.

6.8

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.9

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.10

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.11

Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy według wyboru Konsumenta na adres: MZ Supplements LTD, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotheram S63 5DB (WIELKA BRYTANIA) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6.12

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru.

6.13

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. REKLAMACJA

7.1

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów, w tym dotyczące przebiegu realizacji zamówienia, należy składać pocztą na adres Sprzedawcy: MZ Supplements LTD, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotheram S63 5DB (WIELKA BRYTANIA) lub email na adres: bok@muscle-zone.pl.

7.2

W przypadku wykrycia wady należy odesłać wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres wskazany w punkcie 6.11 według wyboru Klienta oraz dokonać zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z punktem 7.1, które powinno zawierać co najmniej następujące dane:

7.2.1

oznaczenie Klienta i zamówienia,

7.2.2

przedmiot reklamacji,

7.2.3

okoliczności uzasadniające reklamację.

7.3

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

8.1

Po bezskutecznym wyczerpaniu procedur reklamacyjnych oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

9.1

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

9.2

Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

9.3

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu::

9.3.1

zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,

9.3.2

weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

9.3.3

statystycznym.

9.4

Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

10. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy Państwa że:

10.2

Administratorem Państwa danych jest MZ Supplements LTD z siedzibą w Rotherham (Wielka Brytania) adres:
MZ Supplements LTD
Unit 3 Enterprise Court
Farfield Park
Rotherham South Yorkshire S63 5DB
United Kingdom
UK GB273321324
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem:
- listownie na wskazany powyżej adres;
- przez e-mail: bok@muscle-zone.pl

10.3

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią następujące przepisy:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

10.4

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach objaśnionych w niniejszym oświadczeniu, przede wszystkim w celu realizacji zakupów oraz udostępniania, personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa naszych usług.

W związku z powyższym przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, wiek, płeć, numer zamówienia lub adres e-mail. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) Państwa identyfikacji, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia Państwa danych osobowych z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Zasada generalna: jeżeli prosimy Państwa o podanie określonych informacji osobistych, mogą Państwo oczywiście odrzucić naszą prośbę. To Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić Państwu wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć paczki bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną usługą wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie.

10.5

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

10.6

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży zewnętrznym firmom obsługującym płatności internetowe jeżeli dokonają Państwo wyboru takiego rodzaju płatności poprzez któryś z systemów płatności. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. Wybór określonego rodzaju płatności stanowi zgodę na przekazanie danych operatorowi płatności.

10.7

W ramach określonych wymogów ustawowych przysługują Państwu następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 RODO), prawo do usunięcia (artykuł 17 RODO), prawo do korekty (artykuł 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 RODO), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 RODO), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 RODO). Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

10.8

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: bok@muscle-zone.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.9

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże odpowiedź na zapytanie, zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

10.10

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

10.11

Marketing bezpośredni (newsletter, e-mail, telefon i SMS)

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli używać podanych nam danych osobowych do przesłania Państwu ofert marketingowych, newslettera, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach lub telefonicznie.

Podane nam w ten sposób dane mogą być przekazane firmom zewnętrznym wyłącznie do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami poza celami opisanymi powyżej.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Gdy cofną nam Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
- edytując ustawienia swojego konta
- dokonując zgłoszenia e-mail na adres: bok@muscle-zone.pl
Będziemy przechowywać Państwa dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofają nam Państwo swoją zgodę.

W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Państwa za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzą Państwo żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

10.12

W procesie świadczenia usług marketingu bezpośredniego podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowanych na podstawi danych, które o Państwie posiadamy określających Państwa preferencje (jak np. historia zakupów). W oparciu o te informacje przypisujemy Państwu profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Państwu naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości rabatów, które możemy Państwu przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analiz statystycznych. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Państwu usług oraz produktów, które w Naszej ocenie mogą Państwa zainteresować.
1) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody.
2) Jeżeli nie zgadza się Pan/i z naszą oceną sytuacji dokonaną w ten sposób, może Pan/i zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:
- osobiście lub listownie pod adresem:
MZ Supplements LTD
Unit 3 Enterprise Court, Farfield Park
Rotherham, South Yorkshire S63 5DB
United Kingdom
UK GB273321324
- poprzez e-mail: bok@muscle-zone.pl
- telefonicznie: + 48 510 054 586
Prosimy o podanie informacje, które Państwa zdaniem uzasadniają, nietrafność naszej oceny. Mogą też Państwo zostać poproszeni o takie informacje później.

10.13

Mamy prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji w Sklepie Internetowym – w przypadku stwierdzenia iż dane nie są prawdziwe mamy prawo usunąć Konto Klienta, po uprzednim wysłaniu do Klienta e-maila z informacją, że z uwagi na nieprawdziwość danych Konto zostanie usunięte.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

11.2

W przypadku wszelkich wad Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

11.3

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

11.4

przedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

12.2

Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:

12.2.1

istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,

12.2.2

zmianę danych adresowych,

12.2.3

zmianę firmy (nazwy) Sprzedawcy,

12.2.4

zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,

12.2.5

zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego,

12.2.6

zmianę obowiązujących przepisów prawa.

12.3

O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym.

12.4

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12.5

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

12.6

W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

12.7

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

12.8

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umów Sprzedaży i umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

12.9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2016 r.

 

5.11

W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody, jaką poniósł wysyłając przesyłkę, która nie została odebrana.

Ostatnio na blogu

Ciasteczka z masłem orzechowym

Ciasteczka z masłem orzechowym

Ciasteczka to zawsze świetny dodatek do herbaty. To też dobry wybór na przekąskę, zwłaszcza taką, którą można zabrać ze sobą np. na wyjazd. Spróbuj...

czytaj więcej
Sernik na zimno kawowo-kokosowy

Sernik na zimno kawowo-kokosowy

Sernik na zimno to doskonała propozycja, jeśli obawiamy się nieudanego przepisu lub mamy mało czasu albo… po prostu nie mamy piekarnika! Spód: ✔80 g...

czytaj więcej
Proteinowe tiramisu

Proteinowe tiramisu

Tiramisu to idealne ciasto dla osób kochających kawę. Szybki przepis na pyszne, PROTEINOWE ciasto to coś, na co każdy ma ochotę!  Składniki: ✔100 ml...

czytaj więcej
#7 Badania suplementów diety – Omega-3

#7 Badania suplementów diety – Omega-3

Kwasy tłuszczowe Omega-3 to w ostatnim czasie bardzo popularny suplement diety. Ich obecność w naszej diecie jest konieczna, aby cieszyć się dobrym zdrowiem....

czytaj więcej
Sernik z solonym karmelem i masłem orzechowym

Sernik z solonym karmelem i masłem orzechowym

Sernik, w którym połączyłem same dobre rzeczy… – solony karmel – masło orzechowe – czekoladowe brownie Czy można wymyślić lepsze połączenie?!...

czytaj więcej
Masa beztłuszczowa czy masa mięśniowa?

Masa beztłuszczowa czy masa mięśniowa?

Czy bez użycia niedozwolonych środków dopingujących można w perspektywie miesiąca uzyskać przyrost 3kg beztłuszczowej masy ciała? Wbrew obiegowym...

czytaj więcej

Zapisz się na newslettera Sklepu MZ
Odbieraj kupony rabatowe, aktualności ze Sklepu MZ, specjalne oferty i wiele więcej!

Biuro obsługi klienta

Pomoc i konsultacje

Reklamacje

MZKatalog - polecani dietetycy

MZKatalog - polecani trenerzy

MZKatalog - polecane kluby

MZ SUPPLEMENTS LTD
FARFIELD PARK ROTHERHAM S63 5DB
sklep@m-z.pl +48 501 537 027